Asiakkaan kokema erinomainen palvelu ja palvelun laatu ovat aina olleet Sigma Trukkien toiminnan lähtökohta ja yksi toiminta-ajatuksistamme. Sigma Trukkien kilpailukyky perustuu asiakkaan kokemaan palveluun. Asemamme kumppaniringissä on merkityksellinen myös ympäristön kannalta. Pystymme vaikuttamaan asiakkaan tapaan toimia logistiikan ohjauksessa ja kuljetuskaluston optimoinnissa. Omalla tekemisellä pystymme vaikuttamaan materiaalien kierrättämiseen sekä jätteiden käsittelyyn. Noudatamme kaikkia lainsäädännön toiminnalle jaympäristölle asettamia vaatimuksia, ja sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Asiakkaidemme tiloissa
työskentelevä henkilöstömme toimii paikallista toimintapolitiikkaa kunnioittaen, sekä asiakkaan laadullisia ja ympäristöön liittyviä päämääriä ja tavoitteita tukien. Sigma Trukkien henkilöstön tavoitteena on oppia ja kehittyä henkilökohtaisesti turvallisuus-, laatu- sekä ympäristöasioissa koko työssäoloajan. Hyväksi havaitut toimintatavat kirjataan kaikilla organisaatiotasoilla ja niiden tiedotuksesta sekä koulutuksesta vastaa yrityksen johto. Yhtiön johto asettaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen tähtäävät tavoitteet, joiden toteutumista valvotaan erilaisin laatu- ja ympäristömittarein.

Sigma Trukit Oy noudattaa seuraavia kestävän kehityksen periaatteita:

Liiketoiminnallinen vastuu

Harjoitamme liiketoimintaamme vastuullisesti ja kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Toimimme arvojemme ja liiketapaperiaatteidemme mukaisesti. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toimimme avoimessa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Sitoudumme toimintamme, tuotteidemme ja palvelujemme jatkuvaan parantamiseen.

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuumme lähtökohtana ja toimintamme edellytyksenä on hyvä kilpailukyky ja pitkän aikavälin kannattavuus. Kerromme taloudellisesta tilanteestamme totuudenmukaisesti.

Sosiaalinen vastuu

Kunnioitamme ihmisoikeuksia emmekä osallistu niiden loukkauksiin. Tunnustamme henkilöstön yhdistymisvapauden ja oikeuden edustuksellisiin työehtoneuvotteluihin. Rohkaisemme avoimeen vuoropuheluun henkilöstön ja työnantajan välillä. Emme hyväksy lapsityövoiman emmekä pakkotyövoiman käyttöä. Arvostamme eri kulttuureita ja jokaista ihmistä yksilönä. Emme hyväksy syrjintää. Edistämme toiminnassamme tasa-arvoa. Edistämme turvallisia ja terveellisiä työskentelyolosuhteita. Kehitämme työtehtävien mielekkyyttä ja monipuolisuutta sekä tuemme jatkuvaa kehittymistä.

Ympäristövastuu

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme vähentämään niitä. Varaudumme ennakolta tuleviin ympäristöhaasteisiin. Pyrimme kehittämään ja ottamaan käyttöön mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaa teknologiaa ja toimintatapoja. Parannamme tuotantoprosessiemme energiatehokkuutta ja pyrimme kasvattamaan uusiutuvan energian käyttöä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Käytämme materiaaleja tehokkaasti.

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Sitoudumme toimimaan turvallisesti ja työhyvinvointia edistäen yhteistyössä henkilöstömme, työyhteisömme sekä kumppaneidemme kanssa olemassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Keskeisimmät tavoitteemme ovat työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen sekä onnettomuus- ja sairaspoissaolojen vähentäminen. Pyrimme ennalta ehkäisemään vaaratilanteita ja kehitämme turvallisuutta jatkuvasti TTT-riskien tunnistamisen ja niiden asettamien ohjeistusten kautta sekä vuosittaisia TTT-päämääriä noudattamalla. Sitoudumme TTT-asioiden avoimeen tiedottamiseen ja kouluttamiseen sekä varmistamme, että toimintamallit, ohjeet ja keskeiset tulokset ovat kaikkien saatavilla. Toimintatapojen ohjeistuksessa korostetaan jokaisen vastuuta turvallisen ja toimivan työyhteisön varmistamisessa.

Tämän politiikan soveltuvuutta ja sen toimivuutta arvioidaan säännöllisesti johdon pitämin katselmuksin.